<<Tillbaka

STADGAR

(Framställd av Emil Barhebréus, Adv.)


§1 Föreningens namn
Föreningens namn är HAPSOYE-Kulturförening

§2 Föreningens säte
Föreningen skall ha sitt säte i JÖNKÖPINGS kommun

§3 Föreningens ändamål
Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med uppgift att främja sammanhållning och bevara och levandegöra kulturminnet för sin hembygd Hapses och anordna kulturella aktiviteter mellan människor samt få dem att känna sig delaktiga i samhällslivet genom;
att anordna föreläsningar om Hapses
- att skapa en hemsida om Hapses
- att arrangera St: Shamun Zeytes minneshögtid
- att skapa en fond för allmännyttigt ändamål till minnet av Mor Shamun Zeyte
- att bedriva olika kulturaktiviteter för våra ungdomar samt stödja och uppmuntra dem i livet
- att bevara och underhålla kyrkobyggnaden: St: Shamoun d´Zeite och i viss mån St: Eliazor
- att bevara och ta hand om kyrkans ägodelar
- att vara medveten om sitt kulturarv, göra hemlands resor samt skapa kontakt mellan Hapsoye i världen, m h a dagens digitala teknik (Web+Arkiv)

Att med olika sociala och kulturella aktiviteter eftersträva att närma människor med olika etnisk bakgrund för att därigenom bryta intolerans och fördomar mot det som är främmande och skapa respekt för människan;
Att verka för jämlikhet i samhället mellan människor;
Att fungera som bro mellan människor med olika etnisk bakgrund;
Att motverka alla former av rasism, bekämpa främlingsfientlighet och diskriminering i samhället;

Att främja föreningens ändamål dels genom att företräda sina medlemmar inför statsmakterna på riks-, regional- och kommunal nivå, dels inför myndigheter, organisationer, massmedia och näringslivet;

Att på olika sätt samarbeta med såväl enskilda som juridiska personer som verkar för samma ändamål

§4 Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motverka föreningens intressen.

§5 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som efter påminnelse inte betalat medlemsavgiften får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§6 Uteslutning
Föreningsmedlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut fattas av styrelsen.

Fråga om uteslutning av annat skäl än obetalda avgifter får inte avgöras förrän medlem fått tillfälle att yttra sig inom 14 dagar över det omständigheter som föranlett att medlemskapet har ifrågasatts.
Vid beslut om uteslutning skall skälen härför anges. Den uteslutne kan begära prövning vid föreningens årsmöte.

§7 Medlemsavgift

Storleken av föreningens medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§8 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är 1 januari - 31 december.

§9 Styrelsen
Föreningens styrelse utses av årsmötet för en tid av 1 år och är föreningens verkställande organ.

Styrelsen skall inom ramen för föreningens stadgar verka för föreningens framåtskridande och ta till vara medlemmarnas intressen genom att verkställa av årsmötet fattade beslut samt planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt ansvara för och förvalta föreningens medel. Styrelsen skall också förbereda årsmötet.

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och två suppleanter. Styrelsen skall inom sig utse ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutför när minst 2 ledamöter är närvarande, varav ordföranden är en av de närvarande.


§10 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av 2 styrelsemedlemmar i förening, kassören skall vara en.


§11 Revision

De av årsmötet valda revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 2 månader innan årsmötet.


Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper och till styrelsen lämna revisionsberättelse senast 2 veckor före årsmötet.


§12 Valberedning

Valberedningen skall lämna sitt förslag till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet. Förslaget skall dessförinnan av valberedningen förankras bland medlemmarna. Valberedningen skall i god tid innan årsmötet kontakta de ledamöter vars mandattid går ut tillfråga dessa om de önskar kandidera för nästa mandatperiod.


§13 Årsmöte

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ hålls före utgången av april.


Kallelse till årsmötet skall ske minst 3 veckor innan utsatt tid genom en skrivelse till medlemmarna eller på annat sätt som årsmötet beslutat.


§14 Ärenden på årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret och ekonomiska redogörelse
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senast verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgiften och andra föreningsavgifter
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhetsåret.

12. Val av
- Föreningens ordförande för en tid av ett år
- Fem styrelseledamöter och två suppleanter för en tid av ett år
- Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
- Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande


13. Övriga frågor


§ 15 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extraårsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall inges skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar därefter kalla till ett sådant möte att hållas inom 2 månader från kallelsen.

Vid extra årsmötet får endast de ärenden som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt och beslut vid extra årsmöte gäller vad som sägs i §§ 16 och 17.


§16 Rösträtt

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt vid mötet.


Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.


§17 Beslutsmässighet mm

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Vid omröstning avgörs alla frågor, med undantag av stadgeändring, med enkel majoritet.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.


§18 Stadgeändring

Vid förslag till ändring av dessa stadgar fordras minst 2/3 majoritet.


§19 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen skall för att var giltigt fattas vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.

Vid beslut om upplösning skall fattas också om vem som skall erhålla föreningens tillgångar.


<<Tillbaka